14  ευρω

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ   3   ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ     D-3

Δεν   επιτρέπει  συνακροάσεις    σε  3   τηλέφωνα  που  είναι  στην   ιδια   γραμμή 

 συνδέεται   στην γραμμή   πόλεως (οτε)  και  συνδέουμε  τα  τηλέφωνα  στις  εξόδους  1 - 2 – 3